Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-er; -est)
  kiên định; trung thành
  a staunch Christian
  một tín đồ Công giáo kiên định
  một trong những đồng minh trung thành nhất của chúng tôi
  Động từ
  như stanch

  * Các từ tương tự:
  staunchly, staunchness