Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

well-built /,wel'bilt/  

  • Tính từ
    vạm vỡ