Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unflinching /ʌn'flint∫iŋ/  

 • Tính từ
  không chùn bước, không nao núng
  unflinching determination
  quyết tâm không nao núng

  * Các từ tương tự:
  unflinchingly, unflinchingness