Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unflinchingly /ʌn'flint∫iŋli/  

  • Phó từ
    [một cách] không chùn bước, [một cách] không nao núng