Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unflinchingness /ʌn'flintʃiɳnis/  

  • Danh từ
    tính không cùn bước, tính vững vàng
    tính thản nhiên, tính điềm nhiên