Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  bám chặt
  the eagle seized its prey in a tenacious grip
  con đại bàng cắp con mồi trong móng vuốt siết chặt của nó
  kiên trì
  she is tenacious in defence of her rights
  bà ta kiên trì bảo vệ quyền lợi của mình
  dai (trí nhớ)

  * Các từ tương tự:
  tenaciously, tenaciousness