Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unhesitating /ʌn'heziteitiɳ/  

  • Tính từ
    không lưỡng lự, không do dự; quả quyết, nhất định

    * Các từ tương tự:
    unhesitatingly