Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  ngầm
  an implicit threat
  mối đe dọa ngầm
  hoàn toàn, tuyệt đối
  implicit obedience
  sự tuân theo tuyệt đối

  * Các từ tương tự:
  Implicit contracts, Implicit cost, Implicit function, Implicit price deflator, Implicit rental value, implicite, implicitly, implicitness, implicity