Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

instantaneous /,instən'teiniəs/  

 • Tính từ
  tức thì; ngay
  death was instantaneous
  cái chết đến ngay tức thì

  * Các từ tương tự:
  instantaneously, instantaneousness