Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

purposive /'pɔ:pəsiv/  

  • Tính từ
    để phục vụ cho một mục đích; để phục vụ cho một ý định
    có mục đích

    * Các từ tương tự:
    purposively, purposiveness