Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [có] quyết tâm
  they dealt with the problem in a purposeful way
  họ giải quyết vấn đề một cách quyết tâm

  * Các từ tương tự:
  purposefully, purposefulness