Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

strong-willed /'strɔɳ'wild/  

  • Tính từ
    cứng cỏi, kiên quyết