Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unforgiving /'ʌnfə'giviɳ/  

  • Tính từ
    không khoan dung; hay hiềm thù

    * Các từ tương tự:
    unforgivingness