Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unforgivingness /'ʌnfə'giviɳnis/  

  • Danh từ
    tính không khoan dung; tính hay hiềm thù