Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không tử tế, không tốt
  tàn nhẫn, ác
  don't be so unkind to your brother
  đừng có tàn nhẫn với em như thế

  * Các từ tương tự:
  unkindled, unkindliness, unkindly, unkindness