Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không cháy/bốc lửa
    chưa thắp (đèn)