Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unchristian /,ʌn'krist∫ən/  

 • Tính từ
  trái với giáo lý đạo Cơ Đốc, không nhân đức
  unchristian behaviour
  cách cư xử không nhân đức

  * Các từ tương tự:
  unchristianise, unchristianize