Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unkindness /,ʌn'kaindnis/  

  • Danh từ
    lòng không tử tế, lòng không tốt
    tính tàn nhẫn, ác tâm