Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inconsiderate /,iŋkən'sidərət/  

  • Tính từ
    thiếu suy nghĩ, khinh suất

    * Các từ tương tự:
    inconsiderately, inconsiderateness