Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inconsiderateness /,iŋkən'sidərətnis/  

  • Danh từ
    sự thiếu suy nghĩ, sự khinh suất