Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inconsiderately /,iŋkən'sidərət/  

  • Phó từ
    [một cách] thiếu suy nghĩ, [một cách] khinh suất