Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ungracious /,ʌn'grei∫əs/  

 • Tính từ
  khiếm nhã, vô lễ
  it was ungracious of me not to acknowledge your help
  tôi thật là khiếm nhã không biết cảm tạ sự giúp đỡ của ông

  * Các từ tương tự:
  ungraciously, ungraciousness