Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insensible /in'sensəbl/  

 • Tính từ
  bất tỉnh, mê man
  knocked insensible by a falling rock
  bị hòn đá rơi trúng vào người làm bất tỉnh
  không cảm nhận
  be insensible of one's danger
  không cảm nhận thấy mối nguy hiểm đối với mình
  (vị ngữ) (+ to) không có cảm giác (về đau, lạnh…)
  insensible to cold
  không có cảm giác (không cảm thấy) lạnh
  không thể nhận thấy (vì quá nhỏ, vì xảy ra từ từ…)
  by insensible degrees
  theo những mức độ rất nhỏ bé không thể nhận thấy được

  * Các từ tương tự:
  insensibleness