Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

emotionless /i'məʊ∫nlis/  

  • Tính từ
    không xúc động, không xúc cảm

    * Các từ tương tự:
    emotionlessness