Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đờ đẫn, uể oải

    * Các từ tương tự:
    torpidity, torpidly, torpidness, torpids