Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

torpidly /'tɔ:pidli/  

  • Phó từ
    [một cách] đờ đẫn, [một cách] uể oải