Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slow-moving /'slou,mu:viɳ/  

  • Tính từ
    chuyển động chậm; tiến triển chậm
    bán ra chậm (hàng hoá...)