Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

torpidness /tɔ:'piditi/  

  • Danh từ
    tính trì độn, tính mê mụ; sự lười biếng
    trạng thái ngủ lịm (động vật qua đông)