Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

somnolent /'sɒmnələnt/  

 • Tính từ
  buồn ngủ, ngủ gật
  feeling rather somnolent after a large lunch
  cảm thấy buồn ngủ sau một bữa trưa ăn nhiều
  gây buồn ngủ, như ru ngủ
  the noise of the stream had a pleasantly somnolent effect
  tiếng suối chảy có tác dụng ru ngủ thật dễ chịu

  * Các từ tương tự:
  somnolently