Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  buồn ngủ, ngái ngủ
  feel sleepy
  cảm thấy buồn ngủ
  yên tĩnh; ít nhộn nhịp (nơi chốn)
  a sleepy little village
  một làng nhỏ bé yên tĩnh

  * Các từ tương tự:
  sleepy head, sleepy sickness, sleepyhead