Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slumberous /'slʌmbərəs/  

  • Tính từ
    buồn ngủ