Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  ngủ lơ mơ; buồn ngủ
  I'd just woken up and was still drowsy
  tôi vừa thức dậy và vẫn còn buồn ngủ
  this drug can make you drowsy
  thuốc này có thể làm cho bạn buồn ngủ
  làm cho buồn ngủ
  drowsy summer weather
  thời tiết mùa hè làm cho buồn ngủ

  * Các từ tương tự:
  drowsy-head