Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    lười
    uể oải

    * Các từ tương tự:
    lazy Susan, lazy-tongs, lazybones