Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dilatory /'dilətəri/  /'dilətɔ:ri/

  • Tính từ
    chậm, chậm trễ
    tôi phải xin lỗi về sự chậm trễ trả lời thư ông
    trễ nải