Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lazybones /'leizibəʊnz/  

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    anh chàng đại lãn