Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (nghĩa xấu)
    lười và cũng chẳng thiết thành công

    * Các từ tương tự:
    shiftlessly, shiftlessness