Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unmotivated /'ʌn'moutiveitid/  

  • Tính từ
    không có lý do