Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unambitious /'ʌnæm'biʃəs/  

  • Tính từ
    không ham muốn, không có tham vọng

    * Các từ tương tự:
    unambitiousness