Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unambitiousness /'ʌnæm'biʃəsnis/  

  • Danh từ
    tính không ham muốn, tính không tham vọng