Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shiftlessly /'∫iftlisli/  

  • Phó từ
    (nghĩa xấu)
    [một cách] lười và cũng chẳng cần thiết thành công