Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

good-for-nothing /,gʊdfə'nʌθiη/  

  • Tính từ
    vô tích sự, đoảng
    Danh từ
    người vô tích sự, người đoảng