Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người ăn không ngồi rồi
    (Mỹ) giày hạ

    * Các từ tương tự:
    loaferish