Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người ăn không ngồi rồi, người nhàn rỗi