Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    người lười biếng, người tránh việc