Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    kẻ tránh việc, kẻ trốn việc