Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  gạch
  (số nhiều) bộ đồ chơi hình khối (bằng gỗ, của trẻ em, để xếp nhà)
  bánh, thỏi, cục (xà phòng)
  người hào hiệp; người trung thực
  bang one's head against a brick wall
  xem head
  drop a brick (clanger)
  xem drop
  like a cat on hot bricks
  xem cat
  like a ton of bricks
  xem ton
  make bricks without straw
  đóng thuyền mà không xẻ ván
  Động từ
  brick something in (up)
  xây gạch bít lại
  brick up a window
  xây bít cửa sổ

  * Các từ tương tự:
  brick-bat, brick-field, brick-kiln, brick-red, brickbat, brickie, bricklayer, bricklaying, brickwork