Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bricklaying /'brik,leiiŋ/  

  • Danh từ
    sự xây gạch