Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bricklayer /'brik,leiə[r]/  

  • Danh từ
    thợ nề