Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brick-kiln /'brikkiln/  

  • Danh từ
    lò nung gạch