Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brick-field /'brikfi:ld/  

  • Danh từ
    nhà máy gạch, lò gạch